นาฬิกาแบบจัดเวลา Chronograph การผลิตนาฬิกาแบบนี้ต้องใช้ความรูความสามารถเป็นอย่างสูง

“In quoting others, we cite ourselves.”

Julio Cortázar